Wednesday, February 28, 2024

SAFE 3.0

ปัจจุบันความเป็นในการบันทึก Log สำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบ และอุปกรณ์กลายเป็นเรื่องจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งเพื่อการตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กร หรือการปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ปี พ.ศ. 2560 แต่ด้วยความหลากหลายของระบบไอทีและระบบงานต่างๆ ที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ ประกอบกับปริมาณ Log ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทำให้ภาระในการจัดการ Log กลายเป็นหน้าที่ซึ่งต้องใช้เวลาจัดการอย่างมหาศาล ต้องเผชิญกับความหลากหลายและการกระจายตัวของ Log ที่อยู่บนอุปกรณ์และระบบต่างๆ และต้องอาศัยวิศวกรผู้ชำนาญการเพื่อเรียกดูและติดตาม Log ที่เกิดขึ้น

ดังนั้นเอเซอร์จึงพัฒนาโซลูชัน SAFE 3.0 เพื่อรวมศูนย์ข้อมูล Log ทั้งหมดไว้ด้วยกัน ให้ความสะดวกในการบริหารจัดการผ่านเครื่องมือที่ครบครัน ใช้งานง่าย วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างรายงานได้อย่างตอบโจทย์ความต้องการ

Efficient Log Management Platform Smart Reporter & Query Tool

SAFE 3.0 ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ได้อย่างหลากหลายครอบคลุม ทั้งอุปกรณ์เดิมและอุปกรณ์ใหม่ที่เตรียมจัดซื้อในอนาคตขจัดความซ้ำซ้อนและลดปัญหาการกระจายตัวของ Log โดยอาศัยแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ผสานข้อมูลทุกส่วนไว้ด้วยกัน ภายใต้ระบบควบคุมเดียว ทำให้การบริการจัดการ Log เป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลาและสอดคล้องตามข้อกำหนดสากล พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี พ.ศ. 2560 อีกด้วย

อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ SAFE 3.0 อยู่ที่ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอันมหาศาล และแสดงผลผ่านหน้าควบคุมหลักที่ทำให้เป็นภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจนและรวดเร็วผ่านแผนภาพรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังเลือกดูข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการได้อย่างละเอียดผ่านตัวกรอง และแจกแจงข้อมูลสถิติอันสำคัญเพื่อใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดด้านต่างๆ ได้อย่างเข้าใจง่าย โดยทั้งหมดทำงานรวมศูนย์ผ่าน Web UI และ Dashboard ที่เรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้การสื่อสารอันปลอดภัยตามโปรโตคอล HTTPS และยังสอดคล้องตามข้อกำหนดสากลต่างๆ เช่น ISO27001, PCI, HIPAA, FISMA, และ SOX

License and Package