Monday, July 15, 2024

Solutions > Business Agility & Potential > Actura FlipRobot

Actura FlipRobot

พัฒนาศักยภาพพึงมีของเยาวชนไทย ควบคู่หลักสูตร STEAM Education

Critical Thinking | Complex Problem Solving | Cooperation | Creativity | Communication

โซลูชันพัฒนาการศึกษาในห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ

FlipRobot ชุดอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาได้ครอบคลุมทุกองค์ความรู้และการบูรณาการตามรูปแบบ STEAM ประกอบกับชุดหลักสูตรจากทาง CASE สำหรับผู้สอนและผู้ศึกษาที่จะช่วยแนะนำแนวทางการเรียนได้อย่างบูรณาการ เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างศักภาพพึงมีของเยาวชน ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Critical Thinking), การคิดวิเคราะห์เชิงซ้อน (Complex Problem Solving), การทำงานร่วมกัน (Cooperation) รวมไปถึงทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และทักษะทางด้านการสื่อสาร (Communication)

หุ่นยนต์การพัฒนาทักษะการเรียนอย่างครบถ้วน

FlipRobot E310+ ร่วมกับชุดส่วนขยายความสามารถ ที่ออกแบบเพื่อการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด โดยอิงหลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบ STEAM จาก CASE องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่วิจัยและพัฒนาหลักสูตร STEAM อย่างมีระบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพึงมีของเยาวชนในต่อตลาดแรงงาน รองรับการปรับตัวไปสู่ธุรกิจยุคจักรกล

CASE พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ยุคปัจจุบัน

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง CASE (California Association for STEAM Education) ที่มีสำนักงานใหญอยู่ ณ เมืองคูเปอร์ติโน รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยการรวมกลุ่มกันของนักวิชาการ ผู้นำด้านอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่คาดหวังจะสนับสนุนและพลักดันแนวทางการศึกษาในรูปแบบ STEAM อย่างมีหลักการและประสิทธิภาพต่อเยาวชนที่จะถูกป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ด้วยนวัตกรรมการเรียนในระบบการศึกษา และโปรแกรมหลักสูตรนอกห้องเรียนที่มีคุณภาพ

หลักสูตรการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับ

โปรแกรมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนจาก CASE ได้รับการรับรองในระดับสากลและมีการผนวกเข้ากับโครงสร้างหลักสูตรการเรียนที่เข้มงวดของหลายสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษาชั้นนำอย่าง University of California ในการออกเกียรติบัตรการสำเร็จการศึกษา พร้อมรับรองหน่วยกิตการเรียนจากโรงเรียนในกลุ่ม WASC (Western Association of Schools and Colleges) ที่นำแกนหลักสูตรจากทาง CASE ไปใช้งาน พร้อมกันนี้ CASE ยังร่วมมือกับองค์กรชั้นนำอาทิ NASA Education Foundation เพื่อพัฒนาการศึกษาผ่านโครงการสำรวจดาวอังคารด้วยการอาศัย FlipRobot อีกด้วย

FlipRobot E310+ Starter Kits

FlipRobot Extension Kits

CONTACT US

Please email us your questions regarding our products. Click here