Monday, June 24, 2024

Altos aiWorks แพลตฟอร์มพร้อมใช้ สำหรับงานด้าน AI ตั้งแต่ขั้นการศึกษาจนถึงงานวิจัยระดับองค์กร

-

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้อุปกรณ์ประมวลผลสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความรวดเร็วในการประมวล รวมถึงการมาถึงของ Deep Learning ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ทำให้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นที่นิยมอย่างมาในปัจจุบัน

การใช้ระบบ Deep Learning สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อระบบ Deep Learning สามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลทำให้มีความสะดวกในการพัฒนา Altos Computing ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ Acer Inc. มองเห็นความสำคัญของการพัฒนา AI ด้วย Deep Learning ได้ทำการพัฒนา AI Platform ที่มีชื่อว่า aiWorks ซึ่งเป็นระบบ AI สามารถทำการแชร์ resource ของระบบส่วนกลาง ให้นักวิจัย หรือ ผู้พัฒนา AI สามารถทำการสร้าง AI หรือ ทำให้ AI เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ระบบ aiWorks มีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองได้ตั้งแต่การทำงาน AI ระดับง่าย จนถึง AI ที่มีความซับซ้อน เหมาะกับทุกองค์กรที่มีความสนใจการพัฒนา AI