Acer

Solutions > Innovation Driven >IoT Smart Environment & Agriculture

IoT Smart Environment & Agriculture

ระบบสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุคสมัยใหม่

ในปัจจุบัน นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชน หรือ หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดและภูมิภาค ต่างให้ความสนใจในเรื่องนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพราะด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวทำให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Acer BeingCommunication ธุรกิจภายใต้ Acer Inc. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและตอบสนองความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation) โดยมุ่งเน้น Smart Environment, Smart Agriculture และ Smart Water ในการส่งเสริมคุณภาพเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านโซลูชั่นทางด้าน IoT (Internet-of-Thing) ที่ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ตรวจวัด ตลอดจนสนับสนุนการวางโครงข่าย LoRa WAN ที่ได้มาตรฐาน เพื่อการวางโครงสร้างสำหรับเมืองอัจริยะ (Smart City) อย่างมีระบบ

Smart Environment

ด้วยความครบถ้วนอุปกรณ์ Sensor ในตรวจสภาพแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม ไม่จะเป็นการตรวจสอบปริมาณของน้ำฝน การตรวจสอบทิศทางลม-แรงลม การตรวจสอบความเข้มของแสง ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ ตลอดจนถึงการวัดค่าปริมาณฝุ่นละออกในอากาศทั้ง PM2.5 และ PM10 ทำให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถนำไปใช้ในการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ช่วยให้ชุมชนสามารถเตรียมตัว และวางแผนเผชิญหน้ากับสภาวะภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงมีข้อมูลเพื่อการควบคุมและสนับสนุนการเกษตรได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

Smart Water

การตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก หนึ่งในระบบ Smart Water ของทาง acer คือการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อให้รับรู้ได้ว่าน้ำที่แจกจ่ายให้ประชาชนมีคุณภาพเช่นใด เช่นการตรวจค่า PH การตรวจค่าขุ่นของน้ำ การตรวจสารปนเปื้อน เป็นต้น

นอกจากนี้ acer มีระบบในการตรวจสอบระดับน้ำ เพื่อการรับรู้ปริมาณน้ำในที่กักเก็บได้อย่างแม่นยำ เพื่อประเมินความเพียงพอกับความต้องการ หรือคาดการปริมาณการไหลผ่านของน้ำเพื่อทำงานร่วมกับระบบเปิด-ปิดประตูส่งน้ำ ทำให้สามารถระบายน้ำได้โดยอัตโนมัติป้องกันปัญหาน้ำล้นแหล่งกักเก็บได้เป็นอย่างดี

สุดท้าย เราสามารถทำการตรวจสอบปริมาณน้ำที่ส่งไปใช้งานตามที่ต่างๆ ได้ด้วย Smart meter เป็นอุปกรณ์ ที่สามารถส่งข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมาที่ส่วนกลางได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบ smart meter สามารถใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน

Smart Agriculture

acer solution ที่ได้กล่าวมาทำให้ทราบว่า เราสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ซึ่งสามารถมาใช้ร่วมกับการเกษตรได้ แต่ ปัจจัยที่สำคัญของการทำการเกษตรอีกอย่างคือ ดิน เพราะพืชเกือบทุกชนิดจำเป็นต้องใช้ดินในการเพาะปลูก เช่นกัน acer มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพดิน ทำให้รู้ว่า ดินนั้นมีแร่ธาตุที่ดี ที่สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้หรือไม่ หรือตรวจสอบความชื้นของดินทำให้ทราบได้ว่า บริเวณดังกล่าวได้รับน้ำที่เพียงพอกับความต้องการของพืชนั้นแล้วหรือยัง

ระบบโครงข่าย LoRaTM

Smart Environment & Agriculture จาก acer มาพร้อมโครงสร้างทางด้านเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ บนมาตรฐาน LoRa WAN (Long Range Network) ซึ่งเป็นโครงข่ายส่วนบุคคลสำหรับการรองรับงานทางด้าน IoT โดยเฉพาะ ด้วยชุด Acer LoRa WAN Outdoor Gateway ที่ครอบคลุมพื้นที่ระดับตารางกิโลเมตร รองรับอุปกรณ์ IoT จากทั้งอำเภอและเชื่อมต่อเครือข่าย IoT ของทั้งจังหวัดหากันได้โดยง่าย เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลก่อนส่งไปในอากาศ และครบถ้วนด้วยชุดเซิร์ฟเวอร์เพื่อการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลจากเอเซอร์ ให้องค์กรหรือหน่วยงานเป็นเจ้าของข้อมูล IoT อย่างแท้จริง

CONTACT US

Please email us your questions regarding our products. Click here