Monday, June 24, 2024

Solutions > Innovation Driven > Digital Signage & Video Wall

Digital Signage & Video Wall

ครบถ้วนทุกรูปแบบการใช้งาน Digital Signage

เพื่อการสื่อสารด้วยมีเดียและดิจิตอลคอนเทนต์ต่อทุกสถานการณ์

สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย

นำเสนอมีเดียและดิจิตอลคอนเทนต์ได้หลากหลาย สร้างสรรค์การแสดงผลบนจอขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง (Video Wall)
รองรับการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ที่ง่ายต่อหน้าจอดิจิตอลที่พร้อมกระจายตามจุดประชาสัมพันธ์ของสถาบัน
หน่วยงาน หรือกิจการร้านค้าของคุณ

อิสระในการวางคอนเทนต์

ออกแบบโซนสำหรับจัดวางคอนเทนต์เพื่อตอบทุกโจทย์การใช้งาน สร้างป้ายดิจิตอลเพื่อสื่อสารโฆษณา นำเสนอข่าวสาร
แสดงผลสถานะคิวหรือแดชบอร์ดจากโปรแกรมขององค์กรไปพร้อมกัน ให้พื้นที่การแสดงผลบนจอ 4K สูงสุด 9 จอ
สามารถออกแบบได้อย่างอิสระ

อุปกรณ์แสดงผลมีเดียที่ทนต่อทุกสภาพแวดล้อม

ไม่ว่าการนำเสนอคอนเทนต์ของคุณจะต้องติดตั้งในร่มที่เต็มไปด้วยความชื้นหรือตอบรับผู้คนโดยรอบ
ในที่สาธารณะที่อากาศร้อนและฝุ่นละออง ด้วยอุปกรณ์แสดงผลมีเดีย Industrial-Grade ทนต่ออุณภูมิสูง
ระบายความร้อนโดยปราศจากพัดลมและการสะสมฝุ่นละออง พร้อมกันน้ำระดับ IP65

AiCU : ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์จากระยะไกล

ยกระดับการตรวจสอบอุปกรณ์แสดงผลมีเดีย ติดตามสถานะการทำงานผ่านระบบคลาวน์ที่ช่วยให้เข้าถึงอุปกรณ์จากระยะไกลทำได้อย่างง่ายดาย ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา เพื่อการสื่อสารคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องตรงสู่กลุ่มเป้าหมายได้ตลอดเวลา

AOPEN Digital Signage and Video-Wall Solution

  • จัดการมีเดียสำหรับแสดงผลล่วงหน้าได้ตามด้านการ
  • การออกแบบโซนสำหรับคอนเทนต์ได้อย่างอิสระ
  • ควบคุมและตรวจสอบจากระยะไกลในรูปแบบรวมศูนย์
  • ระบบติดตามการทำงานของตัวเครื่อง กู้คืนการแสดงผลอัตโนมัติ
  • โมเดลอุสาหกรรมรองรับทุกสภาพแวดล้อมการใช้งาน

CONTACT US

Please email us your questions regarding our products. Click here