Acer

Solutions > Innovation Driven >Air Treatment

Air Treatment

เพื่อสุขภาพที่ดี จากคุณภาพอากาศที่ควบคุมได้

มลพิษทางอากาศ อีกหนึ่งวิกฤตที่ไทยกำลังเผชิญ
ส่งผลทั้งการใช้ชีวิตและสุขภาพต่อประชากรของประเทศโดยตรง

ในหลายครั้งที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ในพื้นที่เมืองมีค่าสูงติดอันดับต้นของโลก โดยวัดค่าได้ถึง 200-300 ug/m2 ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐาน 25 ug/m2 ที่กำหนดโดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) มีผลกระทบทั้งโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด และร้ายแรงได้ถึงมะเร็งและอุบัติเหตุจากการคมนาคมได้

“ตรวจวัดได้ไว ควบคุมอากาศได้ทันที”

Acer AeroBlade Inc. เชี่ยวชาญนวัตกรรมทางด้านคุณภาพอากาศเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการนำระบบ IoT ผสานอุปกรณ์ควบคุมสำหรับสร้างสรรค์ Smart Innovation ในการดูแลคุณภาพอากาศที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิต ทั้งในอาคาร ในพื้นสำนักงาน หรือในห้องเรียน

อุปกรณ์ตรวจสอบ ที่มี Sensor จำนวน 10 ชนิด ในการตรวจสอบมลพิษภายในอากาศ เช่น คาร์บอนมอนน็อกไซท์ ไซยาไนด์ และ PM 2.5

ตรวจสอบมลพิษในอากาศ พร้อมสั่งงานระบบระบายอากาศและระบบกรองอากาศโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ทุกการหายใจได้รับอากาศบริสุทธิ์เสมอ

CONTACT US

Please email us your questions regarding our products. Click here