Friday, March 1, 2024

Acer Enterprise Solution Home > About Us

ABOUT ESG

“Breaking Barriers between People and Technology”
– Acer Mission

Enterprise Solution Group (ESG) อีกหนึ่งแกนหลักธุรกิจของเอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ด้วยความตั้งใจในการสนับสนุนลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างศักยภาพงานบริการทางด้านไอทีเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจบนภาวะการแข่งขันสูง และการเสริมสร้างความยืดหยุ่นเพื่อตอบรับในทุกสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายแต่คงไว้ซึ่งความปลอดภัย ตลอดจนการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจเชิงรุก ในการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร พร้อมเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลให้อยู่ในรูปสารสนเทศ เพื่อการวางแผนธุรกิจที่ก้าวนำคู่แข่ง และทันต่อความต้องการของตลาด

ด้วยความร่วมมือกับบริษัทในเครือเอเซอร์และพันธมิตรอันใกล้ชิดของเรา ที่มีความเชี่ยวชาญในโซลูชันเพื่อการพัฒนาองค์กรในทุกแง่มุม ช่วยให้เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ สามารถสนับสนุนลูกค้าของเราในการก้าวข้ามทุกความท้าทายทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง

บริษัทในเครือเอเซอร์และพันธมิตร